«

»

wrz 26 2015

Szkoła Ziemi Mazowieckiej

Męskie gimnazjum a następnie również liceum założone w 1905 przez Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej. Wśród założycieli byli Kazimierz Kujawski  oraz Mieczysław Marszewski. Początkowo mieściła się w budynku przy ul. Hożej 27, a w 1908 przeniosła się do własnego budynku przy ul Klonowej 16. W 1912 roku Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej stawia budynek przeznaczony na potrzeby szkoły[1].

Pierwszym dyrektorem szkoły od założenia do 1925 roku był Kazimierz Kujawski(uczył nauk przyrodniczych w roku szkolnym 1916/17); klasa-licealna-3w roku 1933 dyrektorem zostaje Stefan Pogorzelski(uczył jęz. polskiego w gimnazjum w roku szkolnym 1937/38 ) i kierują nią do wybuchu II wojny światowej.

Organem założycielskim Szkoły było Towarzystwo Ziemi Mazowieckiej. Z zachowanych sprawozdań[2][3] może poznać działania szkolne przez ostatni rok, podana jest lista nauczycieli jak i nazwiska uczniów kończących szkołę w danym roku szkolnym. Ujęte są przeprowadzone remonty, zakupy pomocy dydaktycznych jak również rozliczenie prac z lat poprzednich. W sprawozdaniach podano wielkości wpływów finansowych oraz kosztów. Wśród członków Towarzystwa było wiele znanych osób.

ARCT Zygmunt – księgarz, wydawca, w 1916 r. z bratem Stanisławem prowadził firmę Zakłady Wydawnicze „Michał Arct S.A.” z wieloma filiami w większych miastach Polski. Współpracował z Polonią Amerykańską. Działał społecznie w organizacjach księgarskich i wydawniczych.
http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/53450
Członek Rzeczywisty Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

GERLACH Emil Fryderyk – przemysłowiec, działacz społeczny. Od 1887 r. z bratem Gustawem prowadził firmę ojca „G. Gerlach”, produkującą instrumenty geodezyjne i chirurgiczne. W 1914 r. został jej współwłaścicielem. Przed wybuchem I wojny światowej firma miała sklepy w Warszawie, Moskwie i Petersburgu.
http://www.polacyzwyboru.pl/bohaterowie/biogramy/emil-fryderyk-gerlach
Członek protektor Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

JANKOWSKI Czesław – adwokat, działacz społeczny, harcerz, varsavianista.
http://stanislawjankowskiagaton.pl/mlodosc/rodzina/czeslaw-jankowski-%E2%80%93-moj-ojciec/
Członek zarządu, sekretarz Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1927/28

 

KINIORSKI Marian, pseudonim literacki Rusticus – polski polityk, senator I kadencji z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, wiceprezes klubu Związku Ludowo-Narodowego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Kiniorski
Członek Rzeczywisty Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

KISIEL-KIŚLAŃSKI Władysław Teodor– inżynier dróg i mostów, przemysłowiec i działacz społeczny. W latach 1898-1900 wiceprez „Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu”. Otrzymał był tytuł tajnego szambelana papieża Piusa IX. Pod koniec swojego życia został odznaczony Orderem Komandorskim z gwiazdą Polonia Restituta i Krzyżem Oficerskim Francuskiej Legii Honorowej.
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/people,7176.html
Członek protektor Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

LAURYSIEWICZ Jan Gwalbert Stefan (1867–1935), działacz gospodarczy, wiceprezes «Lewiatana», senator RP.
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/jan-gwalbert-stefan-laurysiewicz

Członek protektor Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

PATZER Jan Adam członek zarządu, dyrektor, a później prezes Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Zjednoczone Browary Warszawskie „Haberbusch i Schiele” – żona Zofia
Członkowie Rzeczywiści Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17.

 

ROSZKOWSKI Marian Antoni, lekarz pediatra. Był w l. 1903–6 członkiem Komitetu Organizacyjnego, a następnie pierwszym dyrektorem Instytutu Higieny Dziecięcej im. barona de Lenval przy ul. Litewskiej 16 i działającej przy nim Polikliniki.
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/marian-antoni-roszkowski
Członek Rzeczywisty Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

WASIUTYŃSKI Aleksander – profesor Politechniki Warszawskiej, światowej sławy ekspert specjalista w dziedzinie kolejnictwa, pionier w zakresie badania toru podczas jazdy pociągów. Twórca koncepcji przebudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i budowy linii średnicowej w Warszawie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Wasiuty%C5%84ski
Członek Rzeczywisty Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

WIERZBICKI Andrzej- działacz gospodarczy i polityczny, inżynier; od 1901 członek Ligi Narodowej; 1918 minister przemysłu i handlu w gabinecie J. Świeżyńskiego, 1919 członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu oraz przewodniczący polskiej delegacji ekonomicznej na paryskiej konferencji pokojowej; ideowo i organizacyjnie związany z endecją, 1919–28 i 1935–38 poseł na sejm.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wierzbicki-Andrzej;3995965.html
członek zarządu Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/17

 

Dnia 22 maja 1928 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego wg projektu prof. Dzierzbickiego. Poświęcenie dokonał nuncjusz apostolski ks. abp Francesco Marmaggi, wśród obecnych był przedstawiciel ówczesnego ministerstwa oświaty oraz warszawskiego kuratorium oświaty.

Wśród rodziców działała sekcja kapliczkowa pod przewodnictwem księdza Prefekta której zadaniem było dbanie o należyty porządek w kaplicy szkolnej. Sekcja ta urządziła tradycyjny opłatek dla uczniów i rodziców.

Sekcja śniadaniowa prowadziła bufet w szkole gdzie wydawano przeciętnie 180 śniadań miesięcznie w tym 14 bezpłatnych dla niezamożnych uczniów. Dochód przeznaczony był na pomoc finansową dla potrzebującej młodzieży.

prac-fiz-chem-3Sekcja kapliczkowa była częścią Koła opieki Rodzicielskiej; sekcja samokształceniowa zorganizowała 2 odczyty dotyczące wychowania szkolnego. Sekcja dochodów niestałych zorganizowała dancing dla kadry nauczycielskiej oraz rodziców w hotelu Bristol skąd dochód przeznaczono na działanie Koła.

W roku 1928 Zarząd Towarzystwa mając upoważnienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zakupił od właściciela majątku Walewice pod Górą Kalwarią przeszło 4 morgi ziemi. Przeznaczeniem było letnisko dla kolonii szkolnej oraz uzdrowisko dla rekonwalescentów.

 

Wśród grona nauczycielskiego było wielu późniejszych ludzi nauki.

GRANZOW Wacław – Malarz, nauczyciel rysunków. Granzow jest autorem książek o sztuce: Wit Stwosz (Warszawa, 1930), Grottger (Warszawa, 1930), Matejko na tle malarstwa polskiego XIX wieku (Warszawa, 1930), Wyspiański jako malarz (Warszawa, 1934), Sztuka za Stanisława Augusta (Warszawa, 1937).
http://www.aukcjeostoya.pl/pokaz-50/item/7961-6a-wacaw-granzow
Nauczyciel rysunku w gimnazjum w roku 1937/38

 

Ks. Henryk HILCHEN – wszechstronnie wykształcony, miał wykształcenie techniczne studiował chemie i mechanikę, na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale również studiował, prawo w Petersburgu, później teologię we Fryburgu w Szwajcarii- na miejscowym uniwersytecie; uczył religii i ekonomii politycznej w roku szkolnym 1916-1917
http://www.mojemiasto.slupsk.pl/index.php?id=6273.

 

IWASZKIEWICZ Janusz historyk
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/janusz-iwaszkiewicz

Nauczyciel historii w roku szkolnym 1916/17

 

KIERST Jerzy właściwe imię Zygmunt – prozaik i poeta, krytyk teatralny, tłumacz, przed wojną nauczyciel, w czasie niemieckiej okupacji czynny w tajnym nauczaniu (m.in. Szkoła Ogrodnicza inż. Stanisława Wiśniewskiego, Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej, Szkoła Rybacka) oraz w podziemnym Teatrze Rapsodycznym, po wojnie wykładowca w warszawskich szkołach teatralnych, redaktor i reżyser w radiu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kierst
Nauczyciel jęz. polskiego w gimnazjum w roku 1937/38

 

MAYZNER Tadeusz, Dyrygent, kierownik chóru, kompozytor, nauczyciel śpiewu w roku szkolnym 1927/1928.
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Mayzner_Tadeusz

 

MAKOWSKI Czesław – Rzeźbiarz i medalier. Studiował w Warszawie u W. Gersona oraz w Monachium i Rzymie. W 1901r. zamieszkał w Warszawie. Malował głównie portrety.
Nauczyciel rysunku i modelowania w roku szkolnym 1916/17.

 

MAKOWSKI Wacław Wincenty herbu Ogończyk – polski prawnik i polityk, marszałek Sejmu, wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, nauczyciel prawoznawstwa w roku szkolnym 1916/1917 (zrezygnował z prowadzenia zajęć w kwietniu 1917 roku)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Makowski_%28polityk%29

 

MIKLASZEWSKI Sławomir gleboznawca, profesor Politechniki Warszawskiej; członek Czechosł. Akad. Rolnictwa, współzałożyciel Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego; pionierskie w skali światowej prace z kartografii gleb (Mapa gleboznawcza Królestwa Polskiego 1907); autor licznych prac nauk., podręczników i map; Gleby ziem polskich… (1906), Powstawanie i kształtowanie się gleb (1922); członek rzeczywisty TZM jak również nauczyciel nauk przyrodniczych oraz geografii w roku szkolnym 1916/17
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Miklaszewski-Slawomir;3941164.html.

 

NAWROCZYŃSKI Bogdan Roman – pedagog i historyk pedagogiki, współtwórca polskiej pedagogiki naukowej, nauczyciel logiki i psychologii w roku szkolnym 1916-1917.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Roman_Nawroczy%C5%84ski

 

PRZYŁĘCKI Stanisław Jan Ignacy, biochemik, profesor i kierownik Zakładu Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel biologii w roku szkolnym 1916/1917
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/stanislaw-jan-ignacy-przylecki

 

RYBARSKI Antoni, historyk, archiwista, nauczyciel historii w roku szkolnym 1926-1917
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/antoni-rybarski

Szkoła od samego początku wyróżniała się wysokim poziomem patriotyzmu wśród swoich uczniów i absolwentów. Uczniowie szkoły podejmowali szereg działań pozaszkolnych.

boisko-3

W 1909 roku powstaje klub piłkarki o nazwie Korona gdzie drużynę piłkarką zakładali uczniowie Szkoły Ziemi Mazowieckiej.[4] Przy szkole założona została drużyna harcerska 21 WDH im. Gen. Prądzyńskiego, gdzie należeli nie tylko uczniowie szkoły Towarzystwa.

Oprócz drużyny harcerskiej były również inne możliwości działania. Działało kółko klasyczne w dwóch sekcjach: języka greckiego i łaciny. Kółko historyczne pod kierunkiem prof. Aleksandra Jarzębskiego założone zostało w 1936 roku i w roku szkolnym 1937/38 liczyło 14 członków. Działało kółko matematyczne oraz koło sportowe i krajoznawcze. Prężnie działało również koło Sodalicji Mariańskiej, w roku szkolnym odbyło się 14 wspólnych nabożeństw oraz 10 zebrań na których omawiano przygotowane referaty.

PIC_1-N-2770-6 (Drużyna hokejowa Prywatnego Gimnazjum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej)w-wa luty 1935W roku 1935 uczniowie szkoły wzięli udział w szkolnym turnieju hokeja na lodzie w Parku Sobieskiego w Warszawie.

Absolwenci Szkoły walczyli w czasie I wojny światowej oraz na wielu frontach II wojny światowej.

ARCT Bohdan, pseudonimy Hoffer H., Prestone J. – polski pilot myśliwski II wojny światowej, pisarz, autor książek wspomnieniowych i o tematyce batalistycznej. Uzyskał maturę w gimnazjum im. Ziemi Mazowieckiej w 1933 r.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Arct

 

CHROSTOWSKI Marcin – dominikanin, doktor inżynier, kapelan w 1 Dywizji Pancernej.
www.ordynariat.wp.mil.pl

Egzamin maturalny zdał w 1922 roku w Szkole Ziemi Mazowieckiej w Warszawie.

 

FARYNA Tadeusz- ukończył gimnazjum Ziemi Mazowieckiej. W 1941 r. rozpoczął tajne studia lekarskie.
http://www.tlw.waw.pl/index.php?id=30&newsy_id=299

 

HENISZ Krzysztof Zdzisław – Artysta plastyk, uczył się w Gimnazjum im. Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. Po maturze wstąpił na ochotnika do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Studiował na ASP w Krakowie 1934-35, a potem w Warszawie 1935-1939 na Wydziale Malarstwa u prof. Felicjana Kowarskiego.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/h/henisz-krzysztof

W 1928 roku drużyna harcerska otrzymuje sztandar namalowany ręcznie przez dh Krzysztofa Henisza, olejnymi farbami na grubym żaglowym płótnie. Jest inny niż wszystkie sztandary , staje się przedmiotem dumy drużyny ( A.Czałbowski )
http://21wdw-2014.staszic.waw.pl/materialy/historia21.php

 

HORNZIEL Tadeusz PS. „Róg” – W Armii Krajowej – I Obwód „Radwan” – Grupa Bojowa „Krybar” grupa techniczna – montażysta „Kubusia”. W marcu 1953 r. jako kpt. poż. zostaje mianowany komendantem wojewódzkim Straży Pożarnych w Olsztynie.
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Tadeusz_Hornziel

 

JANICKI Zbigniew urodził się w Kursku w południowo-wschodniej Rosji. W Warszawie uczęszczał do Gimnazjum Humanistyczno-Przyrodniczego Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej, gdzie w 1935 r. zdał maturę. http://www.polishairforce.pl/janicki.html

 

JANKOWSKI Stanisław ps. „Agaton” – Architekt-urbanista. Dyplom na Wydziale Architektury PW. Po 1939 w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Cichociemny skoczek, powstaniec warszawski, jeniec oflagów. Do 1977 praca przy odbudowie i planowaniu Warszawy. Współtwórca Trasy W-Z i MDM. Praca w Iraku, Skopje, Chimbote, Nikozji i Wietnamie. Autor wielu publikacji o Warszawie i książki wspomnieniowej „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”.
http://stanislawjankowskiagaton.pl/

 

KARPIŃSKI Jacek – W czerwcu 1939 ukończył szóstą klasę Szkoły Powszechnej przy ul. Cegłowskiej na Bielanach i zdał egzamin do Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej przy ul. Klonowej 16 w Warszawie. Podczas nauki był harcerzem 21. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego.
W 1969 r. zaprojektował nowy system komputerowy – modularny minikomputer K-202. Rok później wykonał model tego minikomputera w stworzonej przez siebie pracowni we Włochach pod Warszawą.
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jacek_Karpinski

 

KLEWIN Jerzy – absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej 1926, student i absolwent (mgr praw) UW 1926-30; pracował jako adwokat oraz radca prawny m.in. w przedsiębiorstwie “”Film Polski””, Stołecznym Zarządzie Kin, w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków), odznaczony Srebrną Odznaką Adwokatury i Złotym Krzyżem Zasługi, pochowany w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach.
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-welecja/

 

KRASSOWSKI Czesław Witold  – (ur. 1917r.) był mieszkańcem Piaseczna.
Od roku 1928 mieszkał w Piasecznie w drewnianym domu rodzinnym na posesji przy ul. Poniatowskiego 4. Dom – już nieistniejący – został zbudowany w 1928 r. przez ojca Profesora – astronoma prof. Jana Mariana Krassowskiego (1887-1947).
Uczęszczał do Gimnazjum – Szkoła Ziemi Mazowieckiej przy ul. Klonowej w Warszawie.
W 1934r. podjął studia  na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1949 r.
Wieloletni asystent, od 1951 r. na stanowisku docenta w katedrze Architektury Polskiej; od 1973 r. profesor.
Profesor  architekt Czesław Witold Krassowski swoich pracach naukowych zajmował  się między innymi  budownictwem drewnianym w skali architektonicznej i urbanistycznej. Pozostawił nieukończone dzieło „Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski” – cztery tomy, wydane w 1989-1995 w wyd. ARKADY.
Był wybitnym specjalistą i ekspertem w swojej dziedzinie.
Zmarł 8 maja 1985 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Piasecznie.
http://piaseczno.eu/index.php?mnu=613&app=docs&action=get&iid=11317

 

KRZYMIŃSKI Aleksander – do 1939 roku uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Wiosną 1944 Aleksander Krzymiński zdał maturę w szkole Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej. Jest profesorem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej w Toruniu. Mieszka w Warszawie.
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/4429

 

KORWIN-KUCZYŃSKI Zbigniew – W 1936 roku kończy “małą maturą” w prywatnym Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. W latach 1936-39 studiuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W 1944 roku bierze udział w Powstaniu Warszawskim, m.in. w walkach o Dworzec Gdański. Ranny w akcji, zostaje wywieziony do obozów niemieckich w Sandbostel i Westertimke.
Uwolniony przez wojska brytyjskie w kwietniu 1945 r. zgłasza się do służby wojskowej w II Korpusie gen. Władysława Andersa we Włoszech. Służy tam w 2-giej Warszawskiej Dywizji Pancernej, w 1. Pułku Ułanów Krechowieckich (1945-47). Wraz z II Korpusem wyjeżdża do Wielkiej Brytanii (1946), gdzie zostaje zdemobilizowany, ale decyduje się na dalszą emigrację.
W Kanadzie ląduje w 1947 roku, gdzie zmuszony jest kontraktem do pracy przez 2 lata na farmie i w różnych innych miejscach.
http://www.sarmatia.pl/component/content/article/1-aktualnosci/123-zbigniew-korwin-kuczynski
http://www.cwk.grudziadz.pl/index/news/nid/206

 

LOTH Tadeusz, – absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, student i absolwent 1936 Wydziału Rolnego SGGW, absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, w wojnie obronnej 1939 w 2 Pułku Ułanów Grochowskich, w czasie okupacji w AK w 1 Pułku Strzelców Konnych (Dyon 1806 “Zagrobla”), założyciel i długoletni prezes Spółdzielni “Okęcie”, członek i wieloletni prezes Koła Łowieckiego “Ratusz”, odznaczony Krzyżem Walecznych.
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-jagiellonia/

 

MACIEJOWSKI Zbigniew – autor tekstów, kompozytor. Uczęszczał do gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, następnie studiował ekonomię w Wyższej Szkole Handlowej. Największą popularność w okresie międzywojennym zdobyła jego piosenka pt. Chryzantemy złociste, napisana w październiku 1937 r.
http://www.bibliotekapiosenki.pl/Maciejowski_Zbigniew

 

MAŁAGOWSKI Stanisław porucznik, założyciel plutonu skautowego jesienią 1912 r w Szkole Mazowieckiej w Warszawie. Smialy-train_MałagowskiW czasie I wojny światowej komendant pociągu pancernego „Śmiały”.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/m/malagowski-stanislaw-1

 

MATUSZEWSKI Ignacy Hugo Stanisław, pseud. Antoni Mchowicz, Ogiński – pułkownik, szef II Odd.SG, kierownik Min. Skarbu, redaktor „Gazety Polskiej”, działacz polityczny na emigracji, publicysta. W r. 1911 ukończył 8-klasowe Gimnazjum im. Ziemi Mazowieckiej K. Kujawskiego w Warszawie. W okresie gimnazjalnym brał udział w strajku szkolnym.
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/ignacy-hugo-stanislaw-matuszewski

 

Mirowski Stefan ps. Bolek, Radlewicz, Nosowicz II, Prawdzic, Berek – instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz, porucznik Armii Krajowej w Szarych Szeregach, specjalista w zakresie normalizacji i metrologii, autor ponad 200 prac na temat normalizacji technicznej. Odznaczony m in: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Mirowski

 

MIROWSKI Tadeusz ps. „Oracz” – sierż. pchor. phm, odzn. KW; uczęszczał do Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej, które ukończył w 1937 r., otrzymując świadectwo dojrzałości.
http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/

 

MISIOŁEK Zbigniew – dr inż., sam. prac. nauk.-badaw., kierownik zakładu – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego, 36 publikacji, 12 patentów. Matura w 1942 roku w Prywatnym Liceum Towarzystwa Szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/m/misiolek-zbigniew

 

PAJEWSKI Janusz – prof. dr hab. Uczony, dydaktyk, patriota, człowiek głębokiej wiary, wychowawca wielu pokoleń historyków, pobierał nauki na tajnych kompletach, 1918 r. – gimnazjum ziemi mazowieckiej.
http://www.jagiello-debica.pl/index.php/biografie/162-prof-dr-hab-janusz-pajewski-5-05-1907-r-w-warszawie-10-12-2003-w-poznaniu

 

PATZER Henryk Karol ps. „Karol” – zastępca Delegata Rządu RP na m. st. Warszawę, działacz Stronnictwa Narodowego. W 1926 roku rozpoczął studia w Handelshochschule w St. Gallen w Szwajcarii. Studia ukończył w 1929 roku i powrócił do Warszawy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Patzer

 

PREYSS Janusz Witold – urodzony 30 maja 1928 r. w Toruniu, syn Witolda i Hanny z domu Bogusławska. Był uczniem Szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie na ul. Klonowej 16, a następnie kontynuował naukę na tajnych kompletach. Ponad 30 lat przepracował w spółdzielczości transportowej, będąc równocześnie działaczem samorządu spółdzielczego, okresowo na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
https://docs.google.com/document/d/1A7hobnfpkIlmqoZ-Ee9LeRJVE47qownQfH_r28taWug/preview?pli=1

 

RODOWICZ Jan ps. „Anoda” – Syn Kazimierza Rodowicza, inżyniera i profesora Politechniki Warszawskiej i Zofii z domu Bortnowskiej, siostry gen. Władysława Bortnowskiego. Uczęszczał do prywatnej Szkoły Powszechnej Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej, gdzie został członkiem 21. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rodowicz

 

ROMOCKI Andrzej ps. „Morro”, „Andrzej Morro” – kpt. hm, odzn. VM V kl. i dwukrotnie KW. Wychowywany w rodzinie o bogatych tradycjach walk niepodległościowych. Uczęszczał do Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej. Tu rozpoczął działalność harcerską, będąc członkiem 21 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Maturę uzyskał w 1941 r. na tajnych kompletach Prywatnego Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej z wynikiem bardzo dobrym.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/r/romocki-andrzej

 

ROMOCKI Jan ps.„Bonawentura” – ppor. phm, odzn. VM V kl. i KW. Wychowywany w rodzinie o bogatych tradycjach walk niepodległościowych. Uczył się w Męskim Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej i należał do 21 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Maturę zdał na tajnych kompletach w czasie okupacji w 1943 r., z wynikiem bardzo dobrym. W czerwcu 1942 r. napisał fascynujący, dojrzały poetycko wiersz zatytułowany „Modlitwa”, znany również jako „Modlitwa Bonawentury” lub „Modlitwa Agricoli”.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/r/romocki-jan

 

RUDZKI Kazimierz – ukończył w 1929 roku Liceum Ziemi Mazowieckiej i do 1932 roku studiował w Wyższej Szkole Handlowej. W 1935 roku dostał się na świeżo wówczas utworzony Wydział Reżyserski w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej, gdzie studiował pod okiem największych ludzi teatru i, szerzej, sztuki swojej doby: Leona Schillera, Aleksandra Zelwerowicza, Tymona Terleckiego, Jerzego Stempowskiego i wielu innych. Jego pracą dyplomową była reżyseria dwóch aktów Żabusi Gabrieli Zapolskiej przedstawionych w czasie pokazów słuchaczy PIST-u na scenie Teatru Narodowego w 1938 roku.
http://culture.pl/pl/tworca/kazimierz-rudzki

 

SIEKIERSKI Sławomir – ps. Frycz, profesor,  uczeń gimnazjum Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej, W roku 1948 rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej U.W.. Dyplom mgr chemii otrzymał w 1950 r., a stopień doktora nauk chemicznych w 1955 r. Od 1956 r. do 1984 r. pracował w Instytucie Badań Jądrowych, pełniąc w latach 1960-76 funkcję kierownika Zakładu Radiochemii. Następnie pracował w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. W 1959 r. otrzymał tytuł naukowy docenta, w 1966 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1975 tytuł profesora zwyczajnego. W 1969 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
http://www.2hbap.waw.pl/biogram/k0516

 

SOSNOWSKI Witold Kazimierz, pseud. Witold – matematyk, harcmistrz. Uczył się w Warszawie, początkowo w szkole Anders-Puchaczewskiej, potem w Szkole Ziemi Mazowieckiej (dwa lata) i w gimnazjum Emiliana Konopczyńskiego (od r. 1919 Gimnazjum Państw, im. A. Mickiewicza). W czasie nauki gimnazjalnej wstąpił do harcerstwa (1916). W r. 1920 przez dwa miesiące brał udział w wojnie polsko-sowieckiej jako żołnierz-ochotnik.
http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/witold-kazimierz-sosnowski

 

SZUDEK Przemysław Andrzej – płk, ps. “Andrzej Certwin”, harcerz 21 WDH, dowódca ŻBIK-a od 1939 do 1949 służba w wojsku Polskim, później w armii brytyjskiej, gdzie brał udział w misjach specjalnych w Ace, Trieście, Syjamie.
http://www.obronanarodowa.pl/news/display/368/
http://21wdw-2014.staszic.waw.pl/materialy/historia21.php

 

STRZELECKI Jan – socjolog i krytyk kultury, publicysta, eseista, pisarz, był raczej myślicielem niż naukowcem, raczej twórcą idei niż uczonym akademickim. W 1937 roku ukończył Liceum im. Ziemi Mazowieckiej.
http://www.kulturologia.uw.edu.pl/page.php?page=haslo&haslo=strzelecki

 

SZWEYCER Tomasz, – absolwent gimnazjum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej 1925-1934, student SGH, absolwent SGH 1938, ekonomista, dyrektor handlowy w Towarzystwie Połowów Dalekomorskich 1938-39, w wojnie obronnej 1939 w 1 Pułku Szwoleżerów, od 1958 założyciel, organizator i dyrektor Biura Jakości przy Komitecie Normalizacji, za to odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP, pochowany na warszawskich Powązkach.
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-jagiellonia/
http://www.parafia-rzeczyca.pl/!nowa/index.php?page=197

 

SIERADZKI Stanisław ps. Świst – powstaniec warszawski, żołnierz 3. drużyny III plutonu Felek 2. kompanii Rudy batalionu Zośka. Od stycznia 1943 r. był uczniem tajnych kompletów w dawnym Prywatnym Męskim Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej, gdzie na początku 1944 uzyskał maturę.
http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Stanislaw_Sieradzki_1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Sieradzki

 

ŚWIĘTOCHOWSKI Bolesław Karol – absolwent Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, student i absolwent Wydziału Górniczego 1930-39, pracownik kopalni “”Wanda-Lech”” w Nowym Bytomiu, ppor. rez. art., uczestnik wojny obronnej 1939 w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej, po wyzwoleniu w II Korpusie PSZ na Zachodzie 1945, asystent AG 1948-49.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/s-1/swietochowski-boleslaw

 

TARASIEWICZ Kordian, – absolwent Szkoły Ziemi Mazowieckiej 1929, student i absolwent ekonomii WSH (SGH), od 1934 dyrektor rodzinnej firmy wypalarni kawy “Pluton”, działacz samorządu gospodarczego, w latach 1963-77 naczelny dyrektor spółki “Libella” powstałej z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i zespołu redakcyjnego miesięcznika “Więź”.
http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-jagiellonia/

 

TARSKI Alfred, dawniej Alfred Tajtelbaum, – polski logik pracujący od 1939 w Stanach Zjednoczonych. Twórca m.in. teorii modeli i semantycznej definicji prawdy, uważany jest współcześnie za jednego z najwybitniejszych logików wszech czasów. W roku 1915 Tajtelbaum wstąpił do gimnazjum w mieszczącej się przy ul. Klonowej Szkole Mazowieckiej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tarski

 

THUGUTT Mieczysław – polski polityk, działacz ludowy. Uczęszczał do Szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, gdzie związał się z ruchem socjalistycznym. Był członkiem Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, a następnie Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej. wraz z innymi działaczami ZMPN uczestniczył w III Powstaniu śląskim.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Thugutt

 

TYSZKIEWICZ Aleksander – płk, w 1937 roku Aleksander ukończył Gimnazjum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej przy ul. Klonowej na Mokotowie. Po maturze został przyjęty do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Następnie służy w 1 Pułku Szwoleżerów im. Józefa W 1939 roku w okolicach Garwolina utworzony zostaje drugi rzut pułku. Dywizjon szwoleżerów, w którym dowódcę plutonu jest ppor. Aleksander Tyszkiewicz, wchodzi wraz z Warszawskim Pułkiem Ułanów w skład Warszawskiej Brygady Kawalerii. Był współorganizatorem Światowego Związku Żołnierzy AK. Odznaczony m. in.: Krzyżem Virtuti Militari V klasy; Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Krzyżem Walecznych (trzykrotnie); Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami; Warszawskim Krzyżem Powstańczym; Krzyżem Armii Krajowej.
http://cieciura.xon.pl/ak/tyszkiewicz.html

 

WARS Henryk, pseudonim Fraska, właściwie Henryk Warszawski. Był kompozytorem, dyrygentem, aranżerem, a także autorem tekstów. Jeden z prekursorów jazzu w Polsce. W Warszawie uzyskał w 1920 r. maturę w gimnazjum Ziemi Mazowieckiej. Następnie zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polsko–sowieckiej. Po wyjściu z armii wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie podjął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych. Gdy po prywatnym przesłuchaniu otrzymał stypendium od Emila Młynarskiego, przeniósł się do Państwowego Konserwatorium Muzycznego (Młynarski był wówczas dyrektorem tej uczelni).
http://www.muzeumjazzu.pl/retrolekcje-4-z-jazzowym-zacieciem-henryk-wars-cz-13/

 

WASIUTYŃSKI Jeremi – filozof i astrofizyk polski, złożył egzamin maturalny w Gimnazjum Ziemi Mazowieckiej w Warszawie.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/w/wasiutynski-jeremi
http://www.wasiutynski.com/

 

WIĘCKOWSKI Jan Józef ps. Drogosław – podharcmistrz, porucznik, szef 2. kompanii Rudy batalionu Zośka, uczeń Męskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej. Kolega z klasy Andrzeja Romockiego. Od 1935 r. harcerz 21. Warszawskiej Drużyny im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. W 1941 r. podjął studia na tajnej Szkole Głównej Handlowej. Powstaniec warszawski, magister ekonomii.
https://sites.google.com/site/poczet21wdh/home/w/wieckowski-jan

 

ZAKRZEWSKI Stanisław Zenon – uczestnik strajku szkolnego 1905 r. maturzysta Szkoły Ziemi Mazowieckiej w 1911 r., absolwent Akademii Eksportowej w Wiedniu. Działacz Stowarzyszenia Akademickiego „Ognisko”, komisarz „Drużyn Strzeleckich”. W 1915 r. wcielony do armii bawarskiej w Monachium, w 1918 r. przeniesiony do Kolna, gdzie organizował Polską Organizacją Wojskową i uczestniczył w rozbrajaniu Niemców.
http://www.bazarek.pl/produkt/6356731/na-wozie-i-pod-wozem-autobiografia-oficera-wywiadowczego-quotdwojkiquot-1890-1945-stanislaw-zenon-zakrzewski.html

 

Zawadzki Tadeusz Leon Józef -, przybrane nazwisko: Tadeusz Zieliński, ps. „Kajman”, „Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy”, „Tadeusz”, „Zośka” – instruktor harcerski, harcmistrz, podporucznik AK, komendant Grup Szturmowych na terenie Warszawy, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Zawadzki_%28harcmistrz%29

Tadeusz Zawadzki rozpoczął nauczanie w prywatnej szkole Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej by później przenieść się do państwowego Gimnazjum im. Stefana Batorego.

 

ZAWADZKI Wojciech – uczęszczał do Gimnazjum Stefana Batorego, a następnie do Szkoły Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej przy ul. Klonowej. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wybitny wychowawca kilku pokoleń młodzieży.
http://www.ngp.pl/str/tekst3046.html

http://gim121wawa.edupage.org/about/?subpage=1&

 

ŻARYN Stanisław – architekt, urbanista, konserwator zabytków, ukończył męskie gimnazjum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej, które wówczas mieściło się przy ul. Klonowej Następnie wstąpił na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, którą ukończył konspiracyjnie w latach wojny, u prof. Stanisława Bryły, jednego z wielkich polskich inżynierów, wysokich urzędników odpowiedniego departamentu Delegatury Rządu na Kraj. We wrześniu 1939 r. jako kawalerzysta został ciężko ranny od wybuchu granatu.
http://wpolityce.pl/polityka/121182-moj-tata-odbudowal-kolumne-krola-zygmunta-iii-wazy-walczac-skutecznie-o-jego-krzyz

 

 

[1] Sprawozdanie Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej 1916/7 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=28827&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=1923EBD3313307BFEB0EFF0AF4BE54E5-15

[2] XVIII Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej za rok szkolny 1927/28 http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=28828&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=F9900F1059878F21D6AE7056B77EEABF-8

[3] XXVIII Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej za rok szkolny 1937/1938; http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=28829&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=F9900F1059878F21D6AE7056B77EEABF-8

[4] http://www.koronawarszawa.pl/index.php/o-klubie/historia

(Visited 1 602 times, 1 visits today)

3 pings

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>